PRO FIRMY

FIREMNÍ DÁRKOVÁ BALENÍ

Jedna z možností jak podpořit vlastní prodej je obdarovat vlastního klienta reklamním materiálem, který je z hlediska hodnot velice zajímavý. Zákon dává možnost obdarovat firmu i takovým dárkem jako je kvalitní víno. Vše stačí ponechat na nás a řešení pro Vaše klienty najdeme.

Nabízíme polep lahví reklamním štítkem s logem Vaší firmy. Tím se víno stává reklamním předmětem pro Vaši firmu a můžete jej darovat Vašim klientům. V tom případě je víno odčitatelnou položkou ze základu daně a je možné zároveň uplatnit odpis DPH. Štítek i s logem Vám vytiskneme dle Vašeho přání a podkladu.

Připravili jsme nová dárková balení pro Vaše partnery. Nabízíme papírové obaly s potiskem loga firmy v různých barvách, nebo exkluzivní dárkové balení ze dřeva, kde je Vaše logo možné přímo vygravírovat do dřeva.
Samozřejmě se v obou případech dají do grafického designu přidat i Vaše osobné sdělení.

Veškeré ceny a dodávky budou v rámci naší dodávky přeúčtovány.

Postačí si vybrat z variant a zaslat objednávku včetně požadavků a logem na naši adresu info@alsaske-vino.cz.

VYHLÁŠKA DÁRKY - REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY V DAŇOVÝCH NÁKLADECH

Reklamní a propagační předměty, které se za dar nepovažují,a to při splnění podmínek stanovených v § 25 odst.1 písm.t).

Těmito podmínkami jsou:

  • reklamní nebo propagační předmět,
  • opatřený obchodní firmou nebo ochranou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
  • hodnota bez DPH nepřesahuje 500,- Kč (myšleno za 1 ks),
  • tento reklamní nebo propagační předmětem není předmětem spotřební daně.

Tato poslední podmínka se ovšem netýká tichého vína.
Možnost uplatnit tiché víno jako reklamní nebo propagační předmět byla do předmětného ustanovení doplněna od 10.11.2005 zákonem č. 441/2005 Sb. podle všeobecně přijímaného.

Ve výkladu se za tiché víno považuje každé víno s výjimkou vína šumivého. Tato skutečnost vyplývá z § 93 zákona o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb.,v platném znění), který vína dělí na tichá a šumivá.
Všechny uvedené podmínky musí být splněny současně. Pokud tomu tak je, tyto bezúplatně poskytnuté reklamní nebo propagační předměty jsou daňově účinným nákladem, jedná se o výdaje na reklamu a propagaci.
Výše uvedená problematika reklamních a propagačních předmětů má dopad také do DPH, protože v souladu s § 13 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty se bezúplatné poskytnutí takovéhoto reklamního nebo propagačního předmětu nepovažuje za dodání zboží a nevzniká proto povinnost dodanění daní na výstupu.

ZÁKON Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PARAGRAF 25, ODSTAVEC 1.
t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

ZÁKON Č. 545/2005 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2006
Bezúplatné dodání reklamních a propagačních předmětů (§ 13 odst. 10 písm. c) Podle úpravy platné do 31.12.2005 platilo, že za dodání zboží, a tedy za předmět daně, se nepovažovalo poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, který (kromě dalších podmínek) splňoval podmínku, že nebyl předmětem spotřební daně. Novelou bylo z této podmínky vyňato tiché víno, což znamená, že tento výrobek je možné při splnění ostatních podmínek stanovených zákonem o DPH poskytnout bezúplatně bez DPH, i když je předmětem spotřební daně. Pro úplnost uvádíme, že tichým vínem se rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem podle § 93 odst. 2 a které jsou vymezeny v § 93 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.